2014.002aV.A.v2.Rotavirus_3sp.pdf

create 3 species (Rotavirus F, Rotavirus G, and Rotavirus H), in the genus Rotavirus, subfamily Sedoreovirinae, family Reoviridae