2016.071a-dB.A.v1.Jd18virus.pdf

create genus Jd18virus in the subfamily Tevenvirinae, family Myoviridae, order Caudovirales