2016.060a-dB.A.v1.Sep1virus.pdf

create genus Sep1virus in the family Myoviridae, order Caudovirales