2016.048a-dB.A.v2.Tankvirus.pdf

create genus Tankvirus in the family Siphoviridae, order Caudovirales