2016.043a-dB.A.v1.Rslunavirus.pdf

create genus Rslunavirus in the family Myoviridae, order Caudovirales