2016.018aM.A.v1.Novirhabdovirus_spren.pdf

rename 2 species in the genus Novirhabdovirus, family Rhabdoviridae