2016.006a-dM.A.v2.Ledantevirus.pdf

create genus Ledantevirus in the family Rhabdoviridae, order Mononegavirales