2015.004a-eD.A.v3.Toursvirus.pdf

create genus Toursvirus in family Ascoviridae and move species Dialdromus pulchrellus ascovirus 4a from genus Ascovirus to genus Toursvirus